6 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. - Gal. 3:27

Detta att ikläda sig Kristus kan förstås på två sätt: som lag och evangelium. Det har lagisk betydelse i Rom. 13:14: "Ikläd er Herren Jesus Kristus" det vill säga, efterlikna Kristi föredöme och hans dygder, gör och lida, vad han själv gjorde och led. Så heter det också i 1 Petr. 2:21: Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. I Kristus ser vi det största tålamod, den största mildhet och kärlek och en beundransvärd måttfullhet i allting. Denna Kristi prydnad bör också vi ikläda oss, det vill säga, vi skall efterlikna hans dygder. På samma sätt kan vi också efterlikna andra helgon.

Men att ikläda sig Kristus i evangelisk mening innebär inte efterliknande utan nyfödelse och nyskapelse, nämligen att jag ikläder mig Kristus själv, hans oskuld, rättfärdighet, vishet, makt, frälsning, liv, Ande o.s.v. Vi är klädda i Adams skinnkläder (1 Mos. 3:21), som är en dödens och syndens dräkt, det är, vi är alla synden underdåniga och sålda under henne. I oss råder en förfärlig blindhet, okunnighet, förakt och hat mot Gud. Vidare är vi fulla av ond begärelse, av orenhet, girighet, m.m. Denna dräkt, denna fördärvade och syndiga natur har vi genom fortplantning ådragit oss från Adam. Paulus brukar kalla den för vår gamla människa. Den människan med alla hennes gärningar måste vi avkläda oss, Kol. 3:9 och Ef. 4:22, för att vi från att ha varit Adams barn skall bli Guds barn.

Detta sker inte genom att byta kläder, inte genom några lagar eller gärningar utan genom den pånyttfödelse och förnyelse, som sker i dopet, såsom Paulus säger: Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus, vidare Tit. 3:5: ... frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande. I de döpta tänds nämligen ett nytt ljus och en ny eld, där uppstår nya fromma känslor, gudsfruktan och gudsförtröstan och hopp. Där uppstår en ny vilja. Detta är att i egentlig och evangelisk mening ikläda sig Kristus.


Logos-mappen