7 februari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. - Matt. 7:7

Att Kristus upprepar samma sak tre gånger sker för att uppmuntra oss till uthållighet i bönen. Ty nöden angriper dig inte endast en gång utan hänger alltid över dig som ett mörkt åskmoln, klänger sig fast vid dig och vill inte låta dig vara i fred. Men var du lika ihärdig i bönen! Bed alltid, men sök på samma gång och bulta kraftigt på himmelens port. Upphör inte därmed, förrän det går för dig, som det gick för änkan i Luk. 18.

Den berättelsen ger oss en obeskrivligt stor och härlig lärdom. Lägg t.ex. märke till, hur hon ständigt ansatte domaren med sina böner. Hon tutade honom öronen fulla därav, och det med en sådan uthållighet, att han till slut gav efter och mot sin vilja måste hjälpa. Hur mycket mera, tillägger Kristus, skulle då inte Gud skaffa sina utvalda rätt, när de ropar till honom dag och natt, om han också dröjer med att hjälpa dem. Ja, Herren skall ge oss, vad vi begär, när han ser, att vi inte upphör att be. Han gör det så mycket säkrare, som han lovat oss det. Därför, liksom nöden oavlåtligt bultar på din dörr, bulta också du lika ihärdigt på din Herres löftesdörr. Upphör inte därmed, ty du har ju hans ord och löften. och de är bättre än kejserliga påbud. Gud måste till slut säga: "Välan då! Jag vill uppfylla din bön".

Har du märkt, att Gud ofta dröjer med bönhörelsen? Det är för att han skall lära oss, att vi inte rätt och slätt skall be utan även söka och bulta. Han vill sätta dig på prov, om du äger tålamod och uthållighet nog. Ty genom prövning stärks din tro. Han vill därtill visa dig, att din bön inte blir ouppfylld eller är honom misshaglig, därför att han dröjer och låter dig söka och klappa länge.

Behöver jag i samband härmed påminna dig om alla Herrens heliga, som i årtionden bad, ropade och bultade? Blev de inte till slut bönbörda? Gav inte Herren dem dubbelt, och fick de inte den härligaste ingång i livet? Blev inte deras tro så styrkt genom prövnings- och väntetiden, att den alla tider kastat ett ljust skimmer ut över hela jorden?
Så är det, min vän, ty det är till evig tid visst och sant, att var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar, skall öppnas.


Logos-mappen