5 januari

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. - Tit. 3:7.

Aposteln säger inte: "genom vår tro", utan: "genom hans nåd", med andra ord sagt: Kristus allena står i nåd hos Gud, han har helt uppfyllt Guds vilja och förtjänat det eviga livet. Men då han inte gjort det för sig själv, utan för oss, så skall alla, som tror på honom, äga en så stor förmån, att man genom honom och hans nåd skall anse dem ha gjort allt det, som Kristus har gjort för dem. Se då hur outsägligt rik den kristna tron är till sitt innehåll och hur stora, obegripliga skatter den tillför alla troende.

Av detta bör vi lära, vilken dyrbar predikan evangelium är, genom vilken predikan allt detta förkunnas, och vilken skada de gör, och hur de fördärvar själar, som förtiger evangelium och endast predikar lagens gärningar, ja, sina egna människoläror. Vakta dig därför för falska förkunnare, ja, även för falsk tro. Lita inte på dig själv eller din egen tro! Tag din tillflykt till Kristus, förbli under hans vingars skydd, förbli under hans klädnad. Din klädnad skall inte vara din rättfärdighet, utan hans rättfärdighet och hans nåd, så att du inte genom någon nåd som du förvärvat, utan genom hans nåd, som Paulus säger, är arvinge till evigt liv!

Så säger också den 91:a psalmen (4 versen): "Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt." Och i Höga visan (2:14) kallar Kristus sin brud "sin duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle", med andra ord, själen bevaras i Kristi sår. Se, detta är den rätta kristna tron; den grundar sig inte på sig själv, såsom de förnuftskloka anser, utan på Kristus, och förblir bevarad i hans skydd och genom honom.


Logos-mappen