Bibelläsningsplan NT - dag för dag

  Block 7 Block 8
Dag Bibeltext Tema i texten Bibeltext Tema i texten
1. 1 Mos 3:15; 12:3; 17:19;
Messias skall vara av Kvinnans säd, av Abraham och av Isaks ätt Luk 1:26-38 Frälsaren bebådas
2.

1 Mos 28:14; 2 Mos 49:10

av Jakobs ätt och av Juda stam Luk 1:57-66 Johannes Döparens födelse
3. 2 Sam 7:12-16 Jes 9:1-7 av Davids ätt Luk 2:1-20 Jesu födelse (julevangeliet)
4. Mika 5:1-4; Dan 9:25 Messias födelse Joh 1:19-31, Matt 3:13-17 Johannes Döparens vittnesbörd, Jesus blir döpt
5. Jes 7:10-14; Jer 31:15 Jungfrufödelse och barnamord Matt 4:1-11 Jesus frestas
6. Jes 40:1-11; Mal 3:1, 4:5 Vägen skall beredas för Messias Joh 2:1-11 Jesu första under
7. 5 Mos 18:15; Ps 110 Predikoverksamhet, profet, präst Joh 1:35-51 Jesus kallar lärjungar
8. Jes 11:1-5; Ps 45:1-9 Messias andlighet Joh 3:1-21 Jesu samtal med Nikodemus
9. Jes 62:11; Sak 9:9; Ps 118:26 Intåget i Jerusalem Mark 2:1-12 Jesus botar en lam man
10. Jes 8:14-15; Jes 53:1-3 En föraktad stötesten Matt 5:1-20 Ur Jesu bergspredikan
11. Ps 41:10; Sak 11:12-13; 13:7 Förrådd, hans lärjungar skingras Matt 6:5-15 Ur Jesu bergspredikan
12. Jes 53:4-12 Jesu lidande och död Joh 6:1-15 Bespisningsundret
13. Ps 22:1-19 Korsfästelsen Joh 11:1-46 Jesus uppväcker Lasarus
14. Ps 16:8-11 Uppståndelsen Luk 19:1-10 Sackeus omvändelse
     
  Block 9 Block 10
Dag Bibeltext Tema i texten Bibeltext Tema i texten
1. Matt 13:1-23 Såningsmannen Matt 21:1-11 Jesu intåg i Jerusalem
2. Matt 13:44-52 Liknelser om himmelriket Luk 22:1-13 Den sista påskalammsmåltiden förbereds
3. Mark 4:26-34 Säden och senapskornet Joh 16:16-22 Jesu avskedstal
4. Matt 18:21-35 Den obarmhärtige tjänaren Luk 22:14-23 Nattvarden instiftas
5. Matt 20:1-16 Vingårdsarbetarnas lön Luk 22:31-46 Jesus i Getsemane
6. Matt 22:1-14 Kungasonens bröllop Luk 22:47-62 Jesus fängslas och Petrus förnekar
7. Matt 25:1-13 De tio jungfruna Luk 22:63-23:7 Jesus inför Stora rådet och Pilatus
8. Luk 10:23-37 Den barmhärtige samariten Luk 23:8-25 Jesus döms till döden
9. Luk 15:1-10 Det förlorade Luk 23:26-43 Jesus korsfästes
10. Luk 15:11-32 Den förlorade sonen Luk 23:44-56 Jesus dör och begravs
11. Luk 16:19-31 Den rike mannen och Lasarus Luk 24:1-12 Jesus uppstår ur graven
12. Luk 19:11-27 De tio punden Joh 20:19-23 Jesus visar sig för lärljungarna
13. Joh 10:1-11 Den gode herden Joh 21:15-23 Jesus och Petrus
14. Joh 15:1-17 Den sanna vinstocken Luk 24:44-53 Jesu himmelsfärd
     
  Block 11 Block 12
Dag Bibeltext Tema i texten Bibeltext Tema i texten
1. Apg 1:6-11 Jesu himmelsfärd Joh 1:1-11 Ordet blev kött
2. Apg 2:1-13 Den helige Ande utgjuts på pingstdagen Ps 119:89-112 Guds ord (obs i GT)
3. Apg 2:13-47 Petrus predikan, de troendes gemenskap Rom 10:6-21 Guds ords predikan
4. Apg 5:1-11
Ananias och Safira 1 Kor 1:18-31 Korsets dårskap
5. Apg 6:1-7 Sju församlingstjänare utses 1 Kor 2:1-16 Guds vishet uppenbarad
6. Apg 6:8-15, 7:54-8:1
Stefanus grips och stenas 2 Kor 5:14-6:2 Försoningens tjänst
7. Apg 8:26-40 Filippus och den etiopiske hovmannen Ef 6:10-24 Andlig vapenrusning
8. Apg 9:1-31
Saulus omvänds och predikar Jesus Fil 1:12-26 Fånge för Kristi skull
9. Apg 11:19-26 Evangelium kommer till hednavärlden 2 Tim 3:10-4:5 Stå fast vid Ordet!
10. Apg 16:16-40
Paulus och Silas i fängelse 1 Petr 1:22-2:10 Guds levande ord
11. Apg 17:15-34 Paulus i Athen, talet på Areopagen 2 Petr 1:8-21 Inget påhittat
12. Apg 20:7-12 Paulus i Troas 2 Joh Trohet till Kristi budskap
13. Apg 27 Paulus resa till Rom 1 Kor 13 Kärlekens lov
14. Apg 28:15-31 Paulus i Rom Upp 22:6-21 Jag kommer snart