Logosmappen > Bibel och bekännelse > Konkordieboken > Augustana > Företal
Den augsburgska bekännelsen
(Confessio Augustana)

[Företal till Kejsar Karl den femte]
[De förnämsta trosartiklarna]
[Artiklar, i vilka uppräknas missbruk, som avskaffats]

Trosbekännelse

överlämnad till den stormäktige, segerrike kejsar Karl V
vid riksdagen i Augsburg år 1530.

Psalm 119. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför
konungar, och jag skall icke komma på skam.

Företal till Kejsar Karl den femte 1

1] Stormäktige, segerrike kejsare, allernådigste herre! Eders kejserliga Majestät har utlyst en riksdag i Augsburg för överläggningar om hjälp mot turkarna, sedan gammalt de grymma arvfienderna till den kristna religionen och allt, vad kristen heter, och om åstadkommande av varaktiga försvarsåtgärder till skydd mot deras hätska angrepp 2] och slutligen om meningsskiljaktigheterna beträffande vår heliga religion och vår kristna tro, i syfte att de olika parternas åsikter och satser skulle i kärlek, saktmod och hovsamhet framläggas till ömsesidig upplysning och prövning, 3] för att på båda sidorna de ting, som ur Skriften framställts [och förståtts] på olika sätt, skulle [avlägsnas eller] rättas och för att i dessa avseenden en återgång skulle ske till den enda enhetliga sanningen och den kristliga endräkten skulle återställas, 4] så att framdeles en och samma uppriktiga och sanna religion måtte vara och bestå ibland oss, så att liksom vi äro och kämpa under en enda Kristus, vi också måtte kunna leva i en kristen kyrka, i endräkt och frid.

5] Vi undertecknade [kurfurste och furstar jämte andra med oss förbundna], som tillika med andra kurfurstar och furstar och ständer kallats till denna riksdag, hava också, efterkommande den kejserliga befallningen, kommit i god tid till Augsburg, ja, om det tillåtes att säga det, varit tillstädes bland de allra första.

6] Då nu eder kejserliga Majestät även här i Augsburg vid början av riksdagen lät tillkännagiva för kurfurstar, furstar och andra riksständer bland annat, att ständerna var för sig enligt sagda kungörelse skulle framlägga sin mening och åsikt på tyska och latin, 7] så svarades efter hållen överläggning förra onsdagen, att vi för vår del nästkommande fredag skulle till Eders kejserliga Majestät överräcka våra bekännelsepunkter. 8] Till efterkommande av Eders kejserliga Majestäts vilja framlägga vi denna religionsfråga våra predikanters och vår egen trosbekännelse, innehållande den lära, som i enlighet med den heliga Skrift och Guds rena Ord av dem hittills förkunnats *hos oss*. 2

9] Och om nu [även] övriga kurfurstar, furstar och riksständer i liknande skrifter på tyska och latin enligt det ovannämnda kejserliga förslaget framställa sina åsikter i denna religionsfråga, 10] äro vi beredda att *i skyldig lydnad för Eders kejserliga Majestät såsom* 3 vår nådige härskare vänskapligt överlägga med förmälda furstar [och] våra vänner, *samt med riksständerna* om *lämpliga och* antagliga utvägar [och åtgärder] för att, så långt det kan ske utan orätt, åvägabringa samförstånd och med Guds hjälp genom förhandlingar, förda *på detta sätt* mellan oss parter *med stöd av från ömse håll framlagda skrifter* i vänskaplighet utan all hätskhet och bitterhet, häva oenigheten och återställa den religiösa endräkten. 11] Liksom vi alla böra vara och kämpa under en enda Kristus och bekänna en enda Kristus, såsom det säges i Eders kejserliga Majestäts riksdagskallelse, så bör också allt bringas till överensstämmelse med Guds sanning, vilket vi bedja till Gud i övriga böner, *för att han måtte giva sin hjälp i denna sak och skänka frid*.

12] Men om den andra parten, övriga kurfurstar, furstar och ständer, icke vilja följa samma tillvägagångssätt i denna religionsfråga *enligt anvisning i Eders kejserliga Majestäts edikt* 4 och det blir utan [någon] frukt, 13] så låta vi åtminstone det bli klart betygat, att vi icke i någon måtto undandragit oss någonting, som varit möjligt för återställandet av kristlig endräkt, såvitt denna utan kränkande av vår plikt mot Gud och vårt samvete kunnat ernås, 14] vilket Eders kejserliga Majestät, övriga kurfurstar och riksständer och alla, som äro besjälade av uppriktig kärlek till och nitälskan för religionen, och alla, som fördomsfritt komma att ta del av denna sak, skola komma att benäget förstå och inse av denna vår och de våras bekännelse.

15] Eders kejserliga Majestät har för kurfurstarna, furstarna och övriga riksständer icke blott en, utan upprepade gånger i nåder tillkännagivit samt vid riksdagen i Speier 1526 genom en offentligen uppläst kejserlig instruktion kungjort, 16] att Eders Majestäts i denna religionsfråga av bestämda skäl, som [i Eders Majestäts namn] uttryckligen meddelades, icke ville besluta eller avgöra något, utan [att Eders kejserliga Majestät å ämbetets vägnar ville] göra [allvarliga] framställningar till påven om att sammankalla ett allmänt kyrkomöte. 17] För ett år sedan framlades denna plan utförligare vid den då hållna riksdagen i Speier, 18] varest Eders kejserliga Majestät genom Herr Ferdinand, konung över Böhmen och Ungern, vår vän och nådige herre, samt vidare genom den kejserliga oratorn och kejserliga kommissarier bland annat *enligt uppdrag* meddelade, att Eders kejserliga Majestät övervägt det yttrande, som framlagts av den kejserliga ståthållaren och presidenten samt råden i riksregimentet och ombud för andra ständer, som sammankommit i Regensburg, 19] beträffande sammankallande av ett *allmänt* kyrkomöte, och att Eders kejserliga Majestät prövat det vara gagneligt, att ett kyrkomöte sammankallades. Och emedan de saker, som då förhandlades mellan Eders kejserliga Majestät och påven, voro ägnade att främja endräkt och kristligt samförstånd, betvivlade Eders kejserliga Majestät ej, att påven skulle kunna förmås att hålla ett allmänt kyrkomöte. 20] Därför meddelade Eders kejserliga Majestät *i nåder*, att Eders kejserliga Majestät skulle bemöda sig om att *utverka påvens samtycke till att* 5 utfärda kallelse till ett allmänt kyrkomöte så snart som möjligt.

21] För den händelse att tvistigheterna i religionsfrågan mellan oss och vår motpart icke kunna i vänskaplighet och samförstånd biläggas, förklara vi oss inför Eders kejserliga Majestät i all underdånighet fullkomligt beredda att inställa oss på och framlägga vår sak vid ett dylikt fritt, kristligt, allmänt kyrkomöte, för vars sammankallande kurfurstar, furstar och andra riksständer alltid *på tungt vägande grunder* enhällig arbetat och röstat på alla riksdagar, som hållits under Eders kejserliga Majestäts regeringstid. 22] Till ett sådant allmänt kyrkomöte liksom också till Eders kejserliga Majestät hava vi i denna stora viktiga sak redan förut på vederbörligt sätt och i laga form [vädjat och] appellerat. 23] Vid denna vädjan [till Eders kejserliga Majestät och till ett allmänt kyrkomöte] fasthålla vi alltjämt och varken kunna eller vilja avstå därifrån vare sig genom denna eller någon annan förhandling, försåvitt icke tvistefrågan mellan oss och motparten i enlighet med innehållet i [senaste] kejserliga riksdagskallelsen i sämja [och broderlighet] *blir behandlad och* 6 bilagd i enlighet med den kristna endräktens krav. 24] Det betyga vi även här högtidligen och offentligen.


1 Till grund för efterföljande översättning av Augsburgska bekännelsen ligger den latinska texten i Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, herausgegeben vom Deutschen Evangelischen Kirchenausschuss im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930. Denna textedition söker att, så långt det med tillgängliga resurser är möjligt, exakt rekonstruera den textform, som förelåg vid bekännelsens överlämnande i Augsburg. Texten i Melanchthons första tryckta upplaga, Editio princeps, var något bearbetad. Melanchthon har vid utgivandet företagit vissa stilistiska ändringar och gjort vissa tillägg och uteslutningar. Då Melanchthons Editio princeps varit den hittills gängse texten, har det ansetts riktigt, att även dess ordalydelse meddelas i den nu föreliggande översättningen. Detta, har skett på det sättet, att vändningar, som strukits i Editio princeps, omgivits med asterisker, medan i Editio princeps företagna tillägg införts i texten inom klammer. Där Editio princeps företagit en omredigering, har detta i texten markerats med asterisker och formuleringen i Editio princeps meddelats i not under texten. Öv. anm. Tillbaka
2 Editio princeps: och framställts i våra länder, hertigdömen, furstendömen och städer. Tillbaka
3 Editio princeps: inför E. k. M. och. Tillbaka
4 Editio princeps: som Eders kejserliga Majestät i sin vishet anbefallt, d.v.s. att vi å ömse sidor       skulle framlägga skrifter och utan hetsighet jämföra dem. Tillbaka
5 Editio princeps: sagde påve tillsammans med Eders kejserliga Majestät skulle. Tillbaka
6 Editio princeps: blir löst, bragt till ro. Tillbaka
 

Föregående sida | Till sidans början | Nästa sida

Logosmappen > Bibel och bekännelse > Konkordieboken > Augustana > Företal

13.4.2010