Sakrament och ämbete

Index

Här finns bibelstudier som berör Dopet, nattvarden, bikten och ämbetet.

Dopet

 1. Guds befallning och instiftelse
 2. Varför och vartill det är instiftat
  1. Gud frälser
  2. Gud rättfärdiggör
  3. Gud förlåter synder och ger den helige Ande
  4. Gud pånyttföder
 3. Hurudan den person är, som blir delaktig av dopets gåva och gagn
 4. Barnens dop
 5. Vad dopet betyder

Nattvarden

 1. De ord varpå nattvarden är grundad
 2. Nattvardens innehåll
 3. Nattvardens kraft och nytta
 4. Värdig nattvardsgäst

Bikten

 1. Redovisning och förlåtelse
 2. Men...
 3. Själavård och bikt
 4. Bikt, vad är det?
 5. Hur såg Luther på bikten
 6. Den kristne och bikten
 7. Bikten och otron

Ämbetet

 1. Inledning
 2. Det offentliga predikoämbetet
  1. Instiftat av Jesus
  2. Bakgrund i det allmänna prästadömet
 3. Prästvigning
 4. Faran med pyramidtänkande
 5. Biblisk pyramidtänkande
 6. Kvinnopräster
 7. Exkurs: Luthers brev till de böhmiska bröderna