Timoteusbreven

Skiss för föredrag på sommarbibelskolan på Fridhem, Vännäs
Ola Österbacka 22-24.7.2003

Föredragens disposition finns även som PowerPoint-bilder (html, nytt fönster).
1. Pastoralbrevens tillkomst
 • Pastoralbreven: 1–2 Timoteus, Titus
 • Syfte: undervisning om församlingens gudstjänst och ämbete; kampen mot villolärare (gnosticismen)
 • Författare: Paulus
 • Tillkomsttid: troligen år 63–67 (enligt några 57–58)
  • Efter frigivningen efter den första fångenskapen i Rom och resa till Spanien
  • 2 Tim strax före apostelns död ca 67
  • Omdiskuterad tillkomst: liberalteologer menar att breven har skrivits av en lärjunge efter Paulus död

2. Varning för gnosticismen (1)


 • gnåsis = [högre] kunskap
 • Världsekumenik, synkretism
  • Den sanne Guden är okänd, namnlös
  • Lägre kvinnlig (tvåkönad) gud: Pistis, Sofia m. fl. namn
  • Av henne föddes skaparguden: Demiurgen, Yaldabaoth – en ond, våldsam makt
  • Livet blåses in i människan av den kvinnliga ljuskraften
  • Demiurgen förför Eva, väcker sexualdriften, inför äktenskapet
  • Frälsning = upplysning
3. Varning för gnosticismen (2)
 • Gnosticismen hävdar
  • Kroppslighet är något ont, t. ex. barnafödande och allt som hör till
  • Äktenskap är synd
  • Kvinnan uppnår jämlikhet när hon blir som en man
  • Den fulla kunskapen nås genom andlig uppenbarelse – inte genom något skrivet
 • Kristen tro hävdar
  • Allt vad Gud har skapat är gott
  • Kvinnan har sin stora uppgift särskilt i att föda och fostra barnen
  • Underordning = att gå in under Guds ordning
4. Prästämbetet och kvinnans uppgift
 • Ämbetets motivering
  • Förbön för överheten (2:1–2)
  • Guds allmänna frälsningsvilja (2:4)
  • Den allmänna återlösningen (2:6)
 • Hjärtat med i gudstjänsten
  • Lyft heliga händer – inte i vrede, diskuterande
  • Det yttre är inte det viktigaste
 • Kvinnan och gnosticismen
  • Underordning
  • Adam hade ansvaret, Eva tog ansvaret på fel sätt
  • Också under kroppsliga uppgifter utförs en gudstjänst
5. Anvisningar för församlingens ämbete
 • Några begrepp
  • Församlingsledare: biskop (gr. episkopos)
  • Äldste: präst (gr. presbyteros)
  • Dessa begrepp var i stort sett synonyma under första århundradet
  • Församlingstjänare: diakon (gr. diakonos)
 • Krävande egenskaper, bl.a. oklanderlig!
  • ”en enda kvinnas man” avser fullständig trohet i äktenskapet
  • Församlingstjänaren bör uppfylla motsvarande krav
  • Rom 16:1 ger exempel på en kvinna som diakon
  • Det grundläggande är att en kvinna inte kan utöva ett ämbete där hon har auktoritet över mannen
6. Sann och falsk gudsfruktan
 • Kamp mot gnosticismen (4:1–5)
 • Den andliga kampen och de kroppsliga övningarna (4:6–11)
 • Föredöme (4:12–16)
 • Förmaningar till särskilda grupper (5)
  • Hänvisning till Skriften: 5:18 (5 Mos 25:4; obs: Lk 10:7, Mt 10:10)
  • Hantering av offentlig synd: 5:20; jfr Matt 18:15–17
 • Varning för penningbegär, syndiga strider
  och oandligt prat (6)
7. Det apostoliska uppdraget
 • Grunden för frälsningen (2 Tim 1)
  • Inte av vår egen kraft
  • I kraft av sitt beslut (utkorelsen)
  • Genom nåden som har uppenbarats i Kristus Jesus
  • Också bevarandet är i Guds hand
 • Uppdraget
  • Förkunnare, apostel (befullmäktigat sändebud) och lärare
  • Ingen blygsel: jag vet vem jag tror på
  • Mönster för förkunnelsen
  • Tålamod i lidandet, försakelse, trohet
8. Fly!
 • Håll dig borta från penningbegär! (1 Tim 6:11)
 • Fly falsk lära!
  • Strid inte om ord,akta dig för  oandligt prat (2 Tim 2:14, 16, 23)
  • Dela sanningens ord rätt, fly falsk lära (2:15–18)
 • Fly orättfärdigheten! (2:19–26)
  • Fly ungdomens onda begär
  • Sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid
  • Gemenskap med de rätt troende
 • Håll dig borta från de falska kristna!
  • Den yttersta tidens onda människor: 3:1–9
9. Håll fast!
 • Följ den rätte herden (2 Tim 3:10ff)
 • Håll fast vid Skriften
  • "All skrift är gudandad", 3:16
  • Nyttig till undervisning, bestraffning, upprättelse, fostran i rättfärdighet => den rätta utrustningen för ett liv med Kristus
 • Predika i tid och otid! (2 Tim 4)
  • Denna välsignelse ska föras ut till andra
  • Den sunda läran är inte välkommen i den onda tiden
  • Skall väl Människosonen finna tro när han kommer? (Luk 18:8)
1.8.2003 OÖ